วิธีการจอง

1.1 เลือก ต้นทาง ปลายทาง วันที่เดินทาง จำนวนวผู้โดยสาร กดปุ่ม

1.2 เลือกเที่ยววิ่ง เที่ยวไป

1.3 เลือกเที่ยววิ่ง เที่ยวกลับ

1.4 ตรวจสอบ เที่ยววิ่งที่เลือก แล้วกดปุ่ม

กรอกข้อมูลผู้โดยสาร แล้วกดปุ่ม

เลือกที่นั่ง เที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้ว กดปุ่ม

4.1 เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม

4.2 ตรวจสอบ ข้อมูลการจอง แล้วกดปุ่ม ""